Lĩnh vực
Huyền Học
Triết Học
Khoa Học
Mỹ học
Chính Trị Học
Kinh Tài Học
Đạo Đức Học
Ngôn Ngữ Học
Âm Thanh Học
Y Học
Võ Học
Quốc gia
Bengal
Việt Nam
Hungary
Trung Quốc
Nhật Bản
Ả Rập
Thụy Sĩ
Ý
Cộng hòa Genova
Ba Lan
Hy Lạp
Áo
Thụy Điển
Scotland
Albania
Argentina
Nam Phi
Anh
Hoa Kỳ
Đức
Do Thái
Mexico
Thụy Sĩ
Ấn Độ
Israel
Áo
Pháp

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1712 - 1778)

THOMAS PAINE
(1737 - 1809)

CARL JUNG
(1875 - 1961)

BLAISE PASCAL
(1623 - 1662)

THOMAS D’AQUIN
(1225 - 1274)

AUGUSTINE OF HIPPO
(354 - 430)

WILLIAM OF OCKHAM
(1287 - 1347)

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
(1770 - 1831)

IMMANUEL KANT
(1724 - 1804)

RENÉ DESCARTES
(1596 - 1650)

HÀN PHI
(281 TCN - 233 TCN)

KARL HEINRICH MARX
(1818 - 1883)

KHỔNG TỬ
(551 TCN - 479 TCN)

ARISTOTLE STAGIRITIS
(384 TCN - 322 TCN)

PHILOSOPHER PLATO
(427 TCN - 347 TCN)

SOCRATE
(470 TCN - 399 TCN)